I början av februari skall ansökan för bidrag till vetenskaplig forskning och undervisning sändas in. I juni månad meddelas vilka som fått bidrag.

Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till primärt ettåriga forskningsprojekt. För en del av de medel stiftelsen disponerar kan Stiftelsen även bevilja ett mer långsiktigt stöd enligt B nedan.

Stiftelsen ser gärna yngre sökande i den tidigare delen av karriären, men kan även komma att bevilja stöd till mer seniora forskare. De sökta projekten skall vara av hög vetenskaplig kvalitet. Huvudsökande ska vara enskild person med undantag för vad som står under C. Ansökningar från doktorander kommer inte att beaktas.

Ansökan skall ifyllas via vår hemsida och sändas in elektroniskt.

Det går endast att skicka in en ansökan per sökande. Dock kan du vara både huvudsökande och medsökande.

Ansökan skall sändas in elektroniskt senast torsdagen den 1 februari 2018 kl. 16.00.

Bidrag till forskning ges framförallt till sökande vid Lunds universitet, Malmö universitet och Linnéuniversitetet samt Högskolorna i Kristianstad, Halmstad och Blekinge samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

A. Ettåriga forskningsstöd

Stiftelsen kommer att bevilja ettåriga forskningsstöd på normalt upp till 500 kkr. Stiftelsen stödjer forskningsprojekt genom att bevilja medel för utrustning, drift, teknisk personal, post-doktorer, konferensresor (med aktivt deltagande), publikationskostnader, forskarutbyte och forskningsvistelser. Även stöd till tryckningskostnader kan beviljas (speciellt inom humaniora och samhällsvetenskap), då emellertid endast till direkta och indirekta kostnader för publicering i refereegranskade media. Bidrag kan även avse planering av större projektansökningar eller forskningsprogram med nationella/internationella deltagare men koordinerade inom Stiftelsens verksamhetsområde. Stöd kan beviljas till att arrangera högkvalitativa konferenser vid hemhögskolan/universitetet. Stöd till egen lön beviljas ej.

En sökande kan beviljas upprepade stöd men Stiftelsen kan komma att prioritera nya sökande. Ansökningar som inte uppfyller ovanstående krav kommer inte att behandlas.

B. Stöd till två- och fyraåriga forskningsprojekt

Stöd kommer att beviljas till projekt som primärt löper över två men med en möjlig förlängning på ytterligare två år.

Stiftelsen välkomnar ansökningar på upp till 1 Mkr per år för finansiering av t.ex. drift, smärre utrustning, kostnader för post-doc eller gästforskare från annat universitet/annat land, andra kostnader i samband med eget projekt och för teknisk personal. Även delfinansiering av doktorandtjänst kan sökas. Medel ges i detta fall endast för kostnader som är direkt relaterade till forskningsverksamhet inom projektet.

Stiftelsen kommer för denna projektform endast att beakta ansökningar från yngre forskare vars verksamhet är i en uppbyggnadsfas. Vid prioritering av ansökningar kommer huvudvikten att läggas vid den vetenskapliga kvaliteten men även projektets potential att befrämja konstituering och utveckling av en stark forskningsmiljö vid universitet eller högskolan kan komma att beaktas. Det skall av ansökan framgå om projektet ingår i eller anknyter till ett större projekt. Stiftelsen kan komma att föra över ansökningar om 2-årsstöd till 1-årsstöd enligt A ovan.

Finansiering eller delfinansiering av sökandens egen tjänst eller annan akademisk tjänst (doktorandtjänst undantagen) kommer inte att beviljas och skall sålunda inte tas upp i ansökan.

Ansökan skall följa mallen för 1-åriga forskningsstöd (se nedan).

Dessutom skall av projektbilagan framgå:

 • eventuella förstudier och preliminära resultat
 • planerade samarbeten, nationella och internationella
 • varför sökanden och sökandens miljö är lämpliga att genomföra projektet

Sökanden bör också redovisa en lista över sina publicerade arbeten de senaste 5 åren.

Ansökningar som inte uppfyller ovanstående krav kommer inte att behandlas.

Ett beviljat projekt kan ges möjlighet att inför år 3 söka för ytterligare två år på motsvarande ekonomisk nivå. För denna ansökan gäller anvisningarna ovan men den skall dessutom innehålla en redovisning av det arbete som genomförts inom projektet (max 10 000 tecken).

C. Större bidrag

En mindre del av utdelade medel kan komma att beviljas för större bidrag till främst

 • medeldyr utrustning
 • mer omfattande projekt av ämnes- och/eller fakultetsövergripande karaktär och av strategisk betydelse för universitet/högskolan.

En ansökan om medel för medeldyr utrustning skall innehålla en projektbeskrivning, som i förekommande fall kortfattat beskriver av de delprojekt som kommer att utnyttja utrustningen. Vid ansökan från flera forskare skall dock en vara huvudsökande.

Stöd av projekt med ämnesövergripande strategisk relevans kan sökas av fakultet, institution eller enskild forskare. I ansökanskall dock en ansvarig huvudsökande individ anges.

D. Allmänna upplysningar

Generellt gäller att stiftelsen normalt inte beviljar stöd till ansökningar från doktorander och normalt ej heller till emeriti. Inte heller beviljas bidrag till studieresor eller festskrifter eller kostnader för undervisning på grund- och avancerad nivå.

Bidrag får inte sökas för kostnader som nedlagts före 2018-06-01.

Stiftelsen tillåter omkostnadspåslag (inkl. hyra) direkt hänförligt till forskningsprojektet på högst 35%.

Muntliga referenser beaktas ej. Sökande är medveten om och godtar att Stiftelsen vid beviljande publicerar sökandes namn på Internet. Sökande godkänner att alla uppgifter i ansökan får lagras för Stiftelsens bruk. Sökande har enligt Personuppgiftslagen PuL rätt att ta del av registrerade uppgifter.

Besked om bidrag beviljats eller ej lämnas per brev i juni 2018. Stiftelsen kommenterar ej beviljade/avslagna ansökningar.

Utbetalning görs efter skriftlig rekvisition i nära anslutning till bidragets användning.

Bidrag får ej användas till annat än av Stiftelsen godkänt ändamål. Bidraget får inte rekvireras förrän utbetalningsbehov föreligger för mottagaren. Stiftelsen utbetalar bidrag mot skriftlig rekvisition inom två veckor, dock tidigast i augusti månad 2018. Av Stiftelsen finansierad utrustning blir mottagande institutions egendom. Mottagare av 1-års bidrag är skyldig att senast nio månader efter utbetalning till Stiftelsen överlämna en ekonomisk redogörelse för hur beloppet har använts. Mottagare av 2-års bidrag är skyldig att senast 24 månader efter utbetalning till Stiftelsen överlämna en ekonomisk redogörelse samt inkomma med en kortfattad populärvetenskaplig utformat redovisning av uppnådda resultat. Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet i motsvarande mån. Beviljandebrevet anger hur redovisningen skall fullgöras. Stiftelsen kan lämna anstånd med redovisningen om anstånd begärs i förväg och om detta av Stiftelsen anses skäligt.

Beviljat anslag skall användas vid det lärosäte där forskaren är anställd vid ansökningstillfället.

Bidrag, som ej rekvirerats senast 2019-06-30, utbetalas ej.

Stiftelsen förutsätter att det vid publicering av resultaten klart framgår att stöd erhållits från stiftelsen. Stiftelsens namn på svenska är Crafoordska stiftelsen och på engelska The Crafoord Foundation.

E. Ansökans utformning på svenska eller engelska

Obligatoriska bilagor som scannas in i pdf-format, max 4 MB

 • en projektbilaga (max 15 000 tecken, eller max 5 sidor om ansökan innehåller bilder/figurer)
 • Sökandens CV (max 2 sidor)
 • Sökandens publicerade arbeten de senaste 5 åren (max 5 sidor)

Av projektbilagan, som inleds med en kort sammanfattning, skall klart framgå

 • kort bakgrundsbeskrivning
 • frågeställning
 • projektets nyhetsvärde
 • metoder som planeras utnyttjas
 • förväntade resultatet
 • planerad publicering av resultaten
 • etiska överväganden (om relevant för projektet)

Av CV skall klart framgå:

 • högskoleexamen (disciplin/ämnesområde)
 • doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde)
 • relevanta postdoktorsvistelser (år och placering)
 • docentkompetens (år)
 • nuvarande anställning, förordnandetid, andel forskning i anställningen
 • tidigare akademiska anställningar och förordnanden (ange typ av anställning)
 • ev föräldraledigheter etc
 • handledningserfarenhet inom forskarutbildning
 • totalt antal (ej listor!) publicerade arbeten (refereebehandlade originalarbeten resp. översikter/bokkapitel och motsvarande)

En sökande kan beviljas upprepade stöd (normalt inte mer än tre år i följd) men Stiftelsen kan komma att prioritera nya ansökande. Ansökningar som inte uppfyller ovanstående krav kommer inte att behandlas.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2018-02-01 kl. 16:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2017-12-15 kl. 09:00

Till ansökan 

2018 års ansökningsperiod är avslutad

Aktuellt på Crafoord

9 maj 2018

2,5 miljoner till Lunds universitetets studenter

Crafoordska stiftelsens styrelse har vid sitt senaste styrelsemöte beslutat att donera 2,5 Mkr till Lunds universitets studenter.

Mer info »

20 februari 2018

Rörelse för livet 17/3

En populärvetenskaplig förmiddag om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och träning genom livet – för både friska och sjuka.

Mer info »

30 januari 2018

Crafoords vetenskapsluncher 2018

Välkommen till en serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! Föreläsningarna ges under februari, mars och april.

Mer info »

22 januari 2018

Crafoordpriset 2018

Två legendariska klimatforskare får årets Crafoordpris

Mer info »

13 december 2017

Crafoord anslår 9,5 miljoner kr

Crafoordska stiftelsen har beslutat om stipendier till studenternas i Lund internationalisering samt stöd till vård och fostran av barn och ungdom.

Mer info »

5 april 2017

Emily Baird, Från insekter till robotar

Hur kan insekter med sina pyttesmå hjärnor flyga snabbt i en skog utan att krocka med grenar, växter och andra små djur? Och kan svaret flyttas öv...

Mer info »

21 december 2016

Crafoordska stiftelsen stödjer OV-projekt

OV Helsingborg har erhållit ett bidrag från Crafoordska stiftelsen om 750.000 kronor till projektet " Handbollsskola för alla-mot utanförskap och f...

Mer info »

20 december 2016

Crafoordska stiftelsen utökar sitt stöd till Ravensbrückarkivet vid Lunds universitet

Den nu aktuella donationen uppgår till en miljon kronor och innebär ett tillskott till det stöd som Crafoordska stiftelsen sedan tidigare skänkt ti...

Mer info »

8 december 2016

We Have A Dream - Mod, medmänsklighet och människans rättigheter

Crafoordska Stiftelsen har bidragit med ca 8 miljoner till projektet WHAD som visas på Göteborgs museum, Göteborg: 12 maj – 14 oktober 2018.

Mer info »

Viktiga datum