Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för enskild person eller organisation stödja följande till förmån för allmänheten:

 1. Handikapp, vid ekonomiska problem på grund av handikapp.
 2. Idrott, stöd till idrottsföreningars ungdomsverksamhet.
 3. Kulturell och konstnärlig verksamhet
 4. Studier/utbildning till föreningar och skolor som stödjer barn och ungdomar med särskilda behov (bidrag till
 5. handikappade barns studier kan beviljas under punkt 1 ovan).
 6. Barn och ungdomars fostran, främst föreningar som främjar denna, som scout- och friluftsverksamhet, drogbekämpning och liknande.

Bidrag, till samtliga ovanstående kategorier, beviljas endast till personer som är folkbokförda i Skåne och till organisationer med verksamhet i Skåne.
Bidrag ges ej till egen lön. Bidrag beviljas ej till bolag.

CRAFOORDSKA STIFTELSENS RESESTIPENDIUM

Lunds universitet ansvarar för ansökningarna av Crafoordska stiftelsens resestipendium.

Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av studenter vid Lunds universitet.

Du hittar mer information om stipendiet, ansökningstider och behörighetskrav på universitetets webbsida https://www.lu.se/studera/studera-utomlands/stipendier-for-utlandsstudier/crafoordska-stiftelsens-resestipendium. Du som är student vid Lunds universitet får, via e-post, information från universitetet inför ansökningsperioden.

Har du frågor om stipendiet? Kontakta: crafoord@er.lu.se

Obligatoriska bilagor för respektive kategori:

  • Handikapp
  • Om enskild person söker:
   - Senaste ”Besked om slutlig skatt” för hela hushållet (inte skattekontoutdrag) eller intyg från skattemyndighet att taxering ej åsatts.
   - Uppgift om bostadsbidrag eller förekommande bidragsförskott
   - Kurator- eller läkarintyg
   Om förening söker:
   - Medlemsantal och ekonomiuppgifter, verifierat av föreningens revisor
  • Idrott
  • Om förening söker:
   - Medlemsantal och ekonomiuppgifter, verifierat av föreningens revisor
  • Kulturell och konstnärlig verksamhet
  • Om enskild person söker:
   - Senaste ”Besked om slutlig skatt” för hela hushållet (inte skattekontoutdrag) eller intyg från skattemyndighet att taxering ej åsatts.
   - Konstnärlig/kulturell meritförteckning
   Om förening söker:
   - Medlemsantal och ekonomiuppgifter, verifierat av föreningens revisor
  • Barns och ungdomars fostran
  • Om förening söker:
   - Medlemsantal och ekonomiuppgifter, verifierat av föreningens revisor

Tänk på att:

 • Vi behandlar endast ansökan från sökande som lämnat in redovisning för tidigare bidrag i tid.
 • Det är målsman som söker för omyndigs räkning, omyndig beviljas inte bidrag.
 • Kostnader får räknas tidigast fr o m januari efter ansökningsåret.
 • I kostnadsspecifikationen ska kostnadsslaget vara angivet och beloppet specificerat.
 • Varje ansökan är självständig, man kan inte hänvisa till tidigare års ansökan/ansökningar.
 • Ange om du sökt eller erhållit bidrag för samma ändamål från andra stiftelser.

 

Beslut

Beslut om bidrag beviljats eller ej skickas ut per brev i december. Stiftelsen kommenterar ej beviljade/avslagna ansökningar.

Mottagaren är medveten om och godtar att stiftelsen vid beviljande publicerar sökande organisations namn på stiftelsens hemsida. Enskilda personers namn och sökande som får avslag publiceras ej.

Utbetalning (rekvisition)

Rekvisitionskupongen finns i beviljandebrevet och skickas till stiftelsen per post eller e-post när mottagaren har behov av bidraget. Bidraget utbetalas därefter inom två veckor till postgiro, bankgiro eller bankkonto. Bidraget betalas tidigast ut i januari efter ansökningsåret.

Mottagaren kan rekvirera bidraget fram till den 31 december året efter ansökningsåret, därefter utbetalas inget bidrag.

Tidigare bidrag måste ha redovisats för att nytt bidrag ska betalas ut.

Redovisning

Senast nio månader efter att bidraget betalats ut ska det redovisas för stiftelsen. Redovisningen skickas in per post eller e-post. Hur redovisningen ska göras framgår av beviljandebrevet.

Utebliven redovisning samt om bidraget använts för annat ändamål än det som angivits och beviljats i ansökan medför återbetalningsskyldighet. Stiftelsen kan lämna anstånd med redovisningen om anstånd begärs i förväg och om det av stiftelsen anses skäligt.

Ev ej använd del av bidraget återbetalas till stiftelsens bankgironr 147-2232, i samband med redovisningen.

Information om personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter - Se vår integritetspolicy.

Frågor?

Ring oss på telefon 046-38 58 91 eller skicka e-post till crafoord@crafoord.se.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2020-02-06 kl. 16:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2019-12-16 kl. 09:00

Till ansökan 

2020 års ansökningsperiod är avslutad

Viktiga datum