Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för enskild person eller organisation stödja följande ändamål till förmån för allmänheten:

 1. Handikapp, t ex kvalificerade ekonomiska problem på grund av handikapp.
 2. Idrott som stöd till idrottsföreningars ungdomsverksamhet.
 3. Kulturell eller konstnärlig verksamhet
 4. Studier / utbildning,
  till föreningar/ skolor som stödjer barn och ungdomar med särkilda behov (bidrag till handikappade barns studier kan beviljas under punkt 1 ovan)
 5. Barns och ungdomars fostran, främst till föreningar som främjar denna, t ex scouting, friluftsverksamhet, drogbekämpning, o dyl

Samtliga ovanstående anslag beviljas endast till sökande med anknytning till Skåne. Bidrag ges ej till egen lön. Bidrag beviljas ej till bolag.

Crafoordska stiftelsens resestipendier

I samarbete med Lunds universitet har vi skapat Crafoordska stiftelsens resestipendier.

Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av studenter vid Lunds universitet. Du hittar mer information om stipendiet, ansökningstider och behörighetskrav på universitetets webbsida https://www.lu.se/studera/studera-utomlands/stipendier-for-utlandsstudier/crafoordska-stiftelsens-resestipendium. Du som är student vid Lunds universitet kommer att få information via mail om när utlysningen av Crafoordska stiftelsens resestipendium öppnar.

Har du frågor angående stipendiet? Kontakta: crafoord@er.lu.se

Ansökan skall sändas in via web senast 5 september 2019 kl 16.00.

Obligatoriska bilagor:

  • Om bidrag söks till / för….
  •  
  • handikapp
  • om enskild person söker:
   senaste "Besked om slutlig skatt" för hela hushållet (inte skattekontoutdrag!) eller intyg från skattemyndigheten att taxering ej åsatts, uppgift om bostadsbidrag och förekommande bidragsförskott, kuratorsintyg eller läkarintyg.
   om förening söker:
   medlemsantal och ekonomiuppgifter, skall verifieras av föreningens revisor
  • stöd till idrott
  • om förening söker:
   Medlemsantal och ekonomiuppgifter, skall verifieras av föreningens revisor
  • kulturell eller konstnärlig verksamhet
  • om enskild person söker:
   senaste "Besked om slutlig skatt" för den sökande (inte skattekontoutdrag!) eller intyg från skattemyndigheten att taxering ej åsatts samt Konstnärlig / kulturell meritförteckning
   om förening söker:
   medlemsantal och ekonomiuppgifter, skall verifieras av föreningens revisor. Bidrag ges ej till bolag.
  • barns och ungdomars fostran
  • om förening söker:
   Medlemsantal och ekonomiuppgifter, skall verifieras av föreningens revisor

Tänk på att....

 • .... vi behandlar inte ansökan från sökande, som ej fullgjort redovisningsskyldighet för tidigare bidrag i tid.
 • .... omyndig får inte söka bidrag; det är målsman som är sökande för den omyndiges räkning!
 • .... bidrag lämnas inte till aktivitet som avslutats före 1 december ansökningsåret.
 • .... ange om du sökt eller erhållit bidrag hos andra stiftelser för samma ändamål

Tänk också på att....

 • .... ansökningsbelopp skall vara angivet och specificerat.
 • .... man inte kan hänvisa till tidigare års ansökan. Varje ansökan är självständig.
 • .... ansökan skall ha inkommit till oss senast 2019-09-05 kl 16.00.

När får Du veta resultatet?

Bidragsbeslut meddelas skriftligen i december 2019.

Hur får Du ut pengarna?

Om vi beviljat bidrag, finns det en rekvisitionskupong med beviljandebrevet. Den sänder Du in till oss när Du behöver pengarna, så betalar vi till Ditt postgiro, bankgiro eller bankkonto. Vi betalar inte ut bidrag kontant. Om bidragsbehovet ändrats sedan ansökan ingavs, får Du inte rekvirera bidraget utan att vi i förväg godkänt ändringen.

Vad händer sedan?

Inom nio månader efter det att Du fått pengarna skall Du självmant redovisa till oss. (Du kan få anstånd med redovisningen om vi bedömer det skäligt och om Du hör av Dig till oss i förväg.) Hur redovisning skall göras framgår av Ditt beviljandebrev.

Behöver Du återbetala bidraget?

Om redovisningen inte godkänns, helt eller delvis, eller om Du använt bidraget för annat ändamål än det vi angivit, är Du skyldig att återbetala ett belopp motsvarande den del som inte godkänts eller som inte använts för avsett ändamål. Hör Du inte av oss inom två månader efter det att vi fått Din redovisning, är den godkänd. Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet.

Och om pengarna inte rekvireras?

Bidrag, som ej utkvitteras före 2021-01-01, betalas inte ut.

Information om personuppgifter (GDPR)

Så här behandlar vi dina personuppgifter - Se vår integritetspolicy

Frågor?

Ring oss på telefon 046-38 58 91 eller skicka e-post till crafoord@crafoord.se.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2019-02-07 kl. 16:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2018-12-17 kl. 09:00

Till ansökan 

2019 års ansökningsperiod är avslutad