Shakespearcitatet "Lycksalig den vars huvud står med hjärtat i förbund" passar bra in på Holger Crafoord. Med de industriella framgångarna följde en handlingsfrihet, som Holger Crafoord riktade mot samhällsinsatser. "Jag vill ge tillbaka, av vad jag fått" menade han, och många donationer bär hans namn. Mest betydande blev bildandet av Crafoordska stiftelsen, vars ändamålsbestämmelser präglar Holger Crafoords breda intressesfär och hans varma generösa hjärta.

Shakespeare-citatet "Lycksalig den, som huvud har med hjärta i förbund" stämmer sällsynt väl på Holger Crafoord. Hjärtat talade ofta och det talade generöst. Som en sann filantrop verkade han under en lång följd av år.

Många institutioner, särskilt i Lund, har kunnat värdesätta betydande donationer. Det främsta exemplet är Crafoordska stiftelsen, som från en initial donation på 3 mkr 1980 kommit att växa till 3,1 mdr kr år 2016. Stiftelsen har hittills delat ut mer än 1,5 mdr till gagn för vetenskaplig forskning men också till barn och ungdomar, handikappade, humanitärt behövande människor samt för kulturella och idrottsliga ändamål.

Enligt donators önskan är huvudinriktningen för Stiftelsens stöd vetenskaplig undervisning och forskning. Det finns inte någon prioritering mellan olika vetenskapliga discipliner, men naturligt nog har vetenskaper som medicin, naturvetenskap och teknologi med sina höga kostnader för materiel ofta kommit att väga tungt beloppsmässigt. Stiftelsens i särklass största enskilda engagemang är emellertid inom samhällsvetenskap; Holger Crafoords Ekonomicentrum vid Lunds Universitet byggdes under åren 1984-1997 med hjälp av 87 mkr från Stiftelsen.

Bland övriga större bidrag från Stiftelsen under åren kan som exempel nämnas anslag till Språk- och litteraturcentrum med 40 mdr, ombyggnader vid kulturen med 20 mkr samt bidrag till ett flertal riktade professurer vid Lunds Universitet. Årligen ger stiftelsen bidrag till Kungliga Vetenskapsakademien som tillskott till Crafoordpriset.

Ett annat exempel är Locus Medicus Lundensis, som förvaltar den fastighet i Lund, som under många år hade varit Holger Crafoords privatbostad.

När Holger Crafoord lämnade bostaden på Tunavägen donerade han den till en för ändamålet nybildad stiftelse med uppgift att äga och driva byggnaden som en tillflykt för Läkarsällskapet Lund-Malmö och Medicinska Föreningen vid Lunds universitet.

Kulturhistoriska föreningen fick också åtnjuta många bevis på Holger Crafoords personliga generositet, och eftermälet i Kulturens styrelse vid hans bortgång är värt att citera:

"I hans personlighet förenades till synes motsatta egenskaper - förmågan till saklig praktisk överblick och ett lidelsefullt engagemang i det han fann värdefullt att odla. Han var ett lysande exempel på den stora kraft, som kan utvecklas av den som valt att befinna sig på det förenade brofästet mellan de två så kallade kulturerna, den teknologiska och den humanistiska.

Med sin analytiska förmåga och sin fantasi sammansmälte han erfarenheterna från dessa världar och gav härav med slösande hand och aldrig sviktande intresse sitt ovärderliga stöd till oss."

Men det finns en mångfald andra exempel på den Crafoordska generositeten.

Det mest omfattande är Anna-Greta och Holger Crafoords fond, som donerades till KVA 1980 för insatser inom matematik, astronomi, geovetenskaper med tyngdpunkt på ekologi samt biovetenskaper. Priset kan även tilldelas den som gjort framstående insatser inom reumatologi. Crafoordpriset om 6 mkr delas ut årligen till högt kvalificerade internationella forskare och eftersom prisområdena är valda så, att de kompletterar Nobelprisen, har Crafoordpriserna kommit att åtnjuta utomordentligt högt vetenskapligt anseende i hela världen. Priset överlämnas med H M Konungen som prisutdelare.

Men mänsklig omtanke behöver inte innebära stora insatser med pengar. I eftermälet efter Holger Crafoord berättade en anställd på Gambro att "han var alltid fin och givmild mot personalen.

Vi kunde skicka räkningen för vår bowling direkt till honom, det var aldrig något knussel". Holger Crafoord var genom hela sitt verksamma liv lätt att nå personligen för alla som önskade komma i direkt kontakt med honom - han förblev en högst vanlig människa.

Holger Crafoord blev uppskattad i vida kretsar, och hans CV belyser hans mångsidighet. Åtskilliga organisationer kunde genom åren dra nytta av hans utomordentliga kunnande och erfarenhet: sparbanken, arbetsgivareorganisationer, handelskammare, bolagsstyrelser, etc .

Två gator har uppkallats efter honom, Holger-Crafoord-Strasse i Hochheim am Main och i Hechingen i Tyskland, och listan på förtjänsttecken är lång. Den avslutades med att han postumt tilldelades Illis Quorum av tolfte storleken.

Han var en av Sveriges stora företagsbyggare i samhällets tjänst.

Holger Crafoords Ekonomicentrum

Holger Crafoords Ekonomicentrum

Holger Crafoord tillsammans med Wiwen Nilsson

Holger Crafoord tillsammans med vännen och silversmeden Wiwen Nilsson vid överlämnandet av silverdonationen till Kulturen i Lund.

Instiftan av Crafoordpriset 1980

Crafoordpriset instiftas sommaren 1980. Donationshandlingarna lämnas här över till KVA:s ständige sekreterare professor Carl Gustaf Bernhard.

Anna-Greta och Holger 1972

Anna-Greta och Holger på promotionsdagen till ekonomie hedersdoktor vid Lunds Universitet 1972