Aktuellt på Crafoord

9 maj 2018

2,5 miljoner till Lunds universitetets studenter

Crafoordska stiftelsens styrelse har vid sitt senaste styrelsemöte beslutat att donera 2,5 Mkr till Lunds universitets studenter.

Mer info »

20 februari 2018

Rörelse för livet 17/3

En populärvetenskaplig förmiddag om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och träning genom livet – för både friska och sjuka.

Mer info »

30 januari 2018

Crafoords vetenskapsluncher 2018

Välkommen till en serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! Föreläsningarna ges under februari, mars och april.

Mer info »

22 januari 2018

Crafoordpriset 2018

Två legendariska klimatforskare får årets Crafoordpris

Mer info »

13 december 2017

Crafoord anslår 9,5 miljoner kr

Crafoordska stiftelsen har beslutat om stipendier till studenternas i Lund internationalisering samt stöd till vård och fostran av barn och ungdom.

Mer info »

5 april 2017

Emily Baird, Från insekter till robotar

Hur kan insekter med sina pyttesmå hjärnor flyga snabbt i en skog utan att krocka med grenar, växter och andra små djur? Och kan svaret flyttas öv...

Mer info »

21 december 2016

Crafoordska stiftelsen stödjer OV-projekt

OV Helsingborg har erhållit ett bidrag från Crafoordska stiftelsen om 750.000 kronor till projektet " Handbollsskola för alla-mot utanförskap och f...

Mer info »

20 december 2016

Crafoordska stiftelsen utökar sitt stöd till Ravensbrückarkivet vid Lunds universitet

Den nu aktuella donationen uppgår till en miljon kronor och innebär ett tillskott till det stöd som Crafoordska stiftelsen sedan tidigare skänkt ti...

Mer info »

8 december 2016

We Have A Dream - Mod, medmänsklighet och människans rättigheter

Crafoordska Stiftelsen har bidragit med ca 8 miljoner till projektet WHAD som visas på Göteborgs museum, Göteborg: 12 maj – 14 oktober 2018.

Mer info »

INTEGRITETSPOLICY - SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Stiftelsens behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Stiftelsen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

 

Denna integritetspolicy beskriver hur Stiftelsen behandlar insamlade personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Crafoordska stiftelsen, org.nr. 845001-0668, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att all behandling sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Hur får Stiftelsen dina personuppgifter?

Stiftelsen samlar in personuppgifter som du lämnar till oss vid ansökan om anslag.

Vilka uppgifter behandlas?

Stiftelsen behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, epostadress, telefonnummer, personnummer, postadress, bankkontonummer, bankgironummer, plusgironummer, civilstånd, avlagda akademiska examina, foton samt uppgifter om inkomst eller uppgifter som i övrigt är nödvändiga för att Stiftelsen ska kunna hantera och administrera din ansökan och fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Stiftelsen uppgifter om dig?

Stiftelsen kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

  • registrera och lagra i Stiftelsens dataregister,
  • hantera och administrera din ansökan,
  • bedöma om anslag ska beviljas,
  • bevilja anslag,
  • utbetala beviljat anslag,
  • följa upp hur beviljat anslag använts,
  • föra statistik,
  • uppge mitt namn i Stiftelsens redovisning av personer som erhållit anslag i t ex, årsredovisning, webbsida eller andra motsvarande kanaler eller i publikationer som Stiftelsen utger,
  • publicera foton på dig i t ex Stiftelsens, webbsida eller andra motsvarande kanaler eller i publikationer som Stiftelsen utger, och
  • i övrigt kontakta dig med kompletterande frågor eller besked avseende din ansökan.

När har Stiftelsen rätt att behandla dina personuppgifter?

Stiftelsen har rätt att behandla dina personuppgifter när du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om Stiftelsen har en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Stiftelsen. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Stiftelsens revisor, universitet och högskolor samt till myndigheter efter begäran.

Stiftelsen lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller organisationer om Stiftelsen inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda Stiftelsens eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land

Stiftelsen överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du beviljas anslag sparar Stiftelsen dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, normalt i sju år. När personuppgifterna inte längre behövs tas de bort (gallras).

Vad har du för rättigheter?

Registerutdrag

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Stiftelsen behandlar om dig. Din begäran ska vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Rätt till radering, begränsning av behandling m.m.

Du har rätt att begära att Stiftelsen raderar dina personuppgifter, begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller överför dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Sådan rätt omfattar dock inte behandling av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet såsom behandling på grund av bokföringslagen.

Vart ska du vända dig?

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter m.m. skickar du till:

Crafoordska stiftelsen
Box 137
221 00 Lund

Om du begärt ett registerutdrag kommer informationen att skickas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Så här skyddas dina personuppgifter

Stiftelsen värnar din integritet. Stiftelsen vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning samt i övrigt för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Stiftelsen kan vidta ändringar av innehållet i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Stiftelsens webbsida.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Crafoordska stiftelsen
Box 137
221 00 Lund

Tel: 046-38 58 80
Mail: crafoord@crafoord.se

Denna integritetspolicy är gällande fr om 2018-05-25