Konfirmationslägret i Åhus

Om konfirmationslägret i Åhus för handikappade och icke handikappade ungdomar tillsammans. Sten Hallonsten är präst i Lunds Allhelgona och efterträdde Per Blomqvist som kyrkoherde 1984. Startade tillsammans med hustrun Cecilia och brodern Erik med fru Ammi Åhuslägret 1968, fortsätter som pensionerad med konfirmandlägret i Åhus och den till lägret knutna ungdomsverksamheten.

Föreningen Åhuslägret anordnar varje sommar ett scoutkonfirmationsläger. Poängen med lägret är att ge ungdomar från två olika världar en möjlighet att under en månad bygga en gemensam värld. Denna integrerade lägerverksamhet startade på försök 1968 och har sedan fortsatt och utvecklats så att lägret i år firar sitt 40-årsjubileum. Lägret har samarbete med Svenska scoutförbundet och Lunds stift. 40 konfirmander tas emot varje sommar, hälften kommer från särskolan och hälften från grundskolan. Ungdomarna från grundskolan får ta ansvar för kamrater med olika funktionshinder, man jobbar hela tiden två tillsammans, en med och en utan handikapp. Därigenom växer naturligt fram en förståelse, ett kompisskap och en tillgivenhet för varandra. Tillsammans får vi liv, det är en upplevd verklighet på Åhuslägret och det ger oss en oerhörd glädje att få bygga denna tillvaro varje sommar.

Kom å va me kom hit ska du se jag har en fantastisk idé du får va me om denna idé att bygga ett himmelrike

Så lyder lägrets signaturmelodi.

2 olika världar

Under de 40 år Åhuslägret hållit på har en glädjande utveckling skett i samhällets syn på funktionshinder och handikapp. 1968 kom en omsorgslag som gav barn och ungdomar med utvecklingsstörning rätt till skolundervisning. Senare har nya lagar stadgat att människor som drabbats av olika funktionshinder ska beredas möjligheter att leva ett så normalt liv som möjligt. Vi har gått från ett samhälle med anstalter och institutioner för handikappade till ett samhälle där man bor i hemmiljö med assistans och färdtjänst. Skolundervisningen för förståndshandikappade barn och ungdomar äger rum inom skolformen särskolan med anpassad undervisning. MEN vi måste samtidigt konstatera att handikappade och icke handikappade ändå lever i olika världar. Det är osynliga murar mellan särskola och grundskola även om man går på samma skola, och det är sällsynt att ungdomarna umgås med varandra.

Rädslan för det annorlunda

Jag kom till Karlskrona som ny präst och fick där min första konfirmandgrupp med förståndshandikappade 1967. Det var en omvälvande upplevelse och jag fick ordentligt bearbeta mina egna fördomar och attityder. Lyckan hos de förståndshandikappade att få bli konfirmerade var stor och en av konfirmanderna tackade mig med orden: ”Det här var toppen pastorn, kan vi inte göra om det nästa lördag?” Jag inbjöd dem att fortsätta i Kyrkans ungdomsklubb och där träffa ungdomar från grundskolan. Men till min besvikelse försvann de icke handikappade en efter en och till sist satt jag där med bara de förståndshandikappade ungdomarna. Integreringsförsöket hade misslyckats. Jag frågade grundskoleungdomarna varför de inte ville fortsätta. Jo, sa de, våra kompisar mobbar oss för att vi går hit och träffar såna knäppisar. Jag var tvungen att acceptera detta bistra faktum. Men jag ville också hitta en möjlighet att sammanföra ungdomar utan handikapp med kamrater från särskolan för att de skulle få uppleva att båda grupperna har något att ge varandra.

Samarbete med Svenska scoutförbundet

För min moder och syskon som var livligt engagerade scouter berättade jag om min starka upplevelse av glädje med den handikappade konfirmandgruppen och om min bedrövelse över att inte ha lyckats få grundskoleungdomar att vilja umgås med dessa mina nya vänner. En av mina bröder hade samma år 1967 deltagit i Svenska scoutförbundets konfirmationsläger på Lysestrand i Bohuslän. Där hade man börjat ta med fysiskt handikappade ungdomar och upplevt att lägerformen var idealisk för att hjälpa ungdomar att se varandra med nya ögon. Nu blev det fart på oss. Vi beslöt att pröva formen med integrerat läger i södra Sverige och fr. a. vända oss till ungdomar på särskolan eftersom det var dessa ungdomar som hade svårast att få kontakt med grundskoleungdomar. Det gällde också att få ungdomar utan handikapp att komma och då tänkte vi att scouter skulle vara en bra grupp att inbjuda till detta försök. Detta visade sig också vara en riktig bedömning.

Samarbete med Lunds stift

1968 genomfördes det första lägret. Platsen blev Åhus inom Snapphane scoutdistrikt och med Åhusgården som lägergård. Försöket slog väl ut och vi fortsatte ett par år till på våra semestrar. Verksamheten och intresset växte och 1973 erbjöds jag av biskop Olle Nivenius att bli stiftsadjunkt för diakoni och socialt arbete i Lunds stift. Nivenius hade fått brev från föräldrar till förståndshandikappade ungdomar. Dessa föräldrar undrade när kyrkan skulle se till att deras ungdomar fick samma möjligheter till konfirmation som andra ungdomar. Jag fick uppdraget att se till att detta skedde och kunde också ägna mig åt lägerverksamheten i Åhus. Lunds stift beslöt att stödja våra strävanden att skapa läger där ungdomar med och utan handikapp kunde mötas och konfirmeras tillsammans. I stiftet finns idag två integrerade konfirmationsläger, ett i Åhus och ett på stiftsgården Åkersberg.

Ny teologi

På Åhuslägret fick jag nu chansen att utarbeta en ny teologi som kunde ligga till grund för vårt tänkande och handlande. Enligt den dåtida konfirmationsteologin skulle konfirmander läsa i bibeln och lära sig kristendomens huvudstycken. Om de klarade detta och blev godkända av prästen vid förhöret fick de tillträde till Herrens heliga nattvard. Vi tog nu emot ungdomar från särskolan som hade svårigheter att läsa och förstå eller som inte alls kunde läsa och lära sig och komma ihåg detta. Kunskap var tidigare förutsättningen för att bli konfirmerad. Nu flyttade vi in upplevelsen som en väg för förståndshandikappade att kunna vara med. Alla kan inte förstå och verbalisera det gudomliga. Men alla kan utifrån olika förutsättningar uppleva det gudomliga. Vi flyttade tyngdpunkten från vad människan kan prestera till den kärlek Gud vill ge oss och nå oss med. Nyskrivna psalmer inspirerade oss: ”Guds kärlek är som stranden, är vind och vidd och ett oändligt hem.” Om denna Gud vill ge oss sin kärlek så kan den inte vara beroende av vår förmåga att förstå och kunna förklara detta. Den bara läggs i våra händer som en gåva och vi får ta emot den. Det var befriande att få formulera en teologi som inte stängde in Gud i våra trånga ramar utan som öppnade för en rymdernas och universums och stjärngatornas och galaxernas Gud. En som har hjärta för oss alla och omsluter oss alla med sin kärlek. Vi sjöng den nya psalmen ”Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du.” Många krafter i tiden samverkade åt samma håll. 1981 försvann kravet att vara konfirmerad för att få gå till nattvarden, idag är den som vill välkommen, barn är välkomna.

Kristendom i handling

På Åhuslägret är huvudprincipen att man alltid är två, hand i hand vandrar konfirmanderna med varandra. Varje icke handikappad har en kompis med handikapp att ta ansvar för, man byter hela tiden så att alla får jobba ett par dagar med varje kamrat. De icke handikappade ungdomarna ger av sin förmåga och sin kunskap till sina sämre utrustade kamrater. Att alltid ha en kompis att prata med, göra saker ihop med, framföra saker tillsammans med gör att ensamhet och blyghet och rädsla bearbetas. Vi läser i bibeln om hur Jesus uppmanar människorna att bry sig om varandra, hjälpa varandra och tjäna varandra i kärlek. Det fina är att alla får direkt använda Jesusorden i handling. Bredvid sitter kompisen som inte klarar livet på egen hand, vi hjälps åt, vi går en bit tillsammans, vi upplever livet ihop. Plötsligt förstår alla vad kristen tro går ut på, så enkelt och så påtagligt. ”Kom sitt hos mig, jag behöver dig, tillsammans får vi liv.” För de icke handikappade ungdomarna är det en stor tillfredsställelse att känna att de behövs, att de har resurser att ställa upp med. Den tillgivenhet och vänskap de får tillbaka värmer och ger dem viktiga erfarenheter att ta med ut i livet.

Positivt tänkande

Pedagogiken och metodiken på Åhuslägret bygger på den reella situationen att ungdomarna alltid jobbar två tillsammans. Man är aldrig ensam, aldrig utlämnad att klara saker på egen hand. Det finns alltid en vän vid ens sida, en jobbarkompis, en resurs, en samtalspartner. Tillsammans söker man lösningar på problem, tränar kunskapsmoment, upplever starka känslor tillsammans, delar bekymmer och svårigheter och har roligt ihop. Många av de handikappade ungdomar som kommer till Åhuslägret har på grund av sina begränsningar en tvekan inför det okända, en rädsla inför det man inte kan riktigt kan få grepp om eller förstå eller komma ihåg. Om den icke handikappade kamraten förutom att vara ett stöd även utsänder signaler av glädje, uppmuntran och förtjusning över att få jobba ihop så fungerar lägret ännu bättre. Därför undervisar vi de icke handikappade ungdomarna i positivt tänkande och söker visa dem vilka resultat detta ger.

Ett positivt och engagerat ledargäng

Ett positivt och engagerat ledargäng krävs för att kunna genomföra dessa integrerade läger med så pass många konfirmander. Ansvaret är stort. Familjerna med handikappade ungdomar måste kunna lita på att vi har ledare som klarar den omsorg och de vårdbehov som finns. Därför har vi byggt upp en organisation med intern ledarutbildning av icke handikappade ungdomar som vill fortsätta engagera sig i denna lägerverksamhet efter sin egen konfirmationstid på Åhuslägret. Ledarna kan inte vara för unga för att klara av denna uppgift. Vi har en ledarstab som är i åldern 20-25 år. På varje rum bor 4 ungdomar, två med och två utan handikapp. En ledare ansvarar för varje rum. Det gör att vi har 10 ledare för 40 konfirmander. Till detta kommer en stab på 10 äldre ledare som kommer och hjälper oss med den scoutvecka som ingår i lägerprogrammet. Den största uppgiften för ledarna är att visa konfirmanderna hur man jobbar tillsammans för att nå en bra och givande integrering. Ledarna fungerar både som föredömen och mentorer. Deras positiva attityder och helhjärtade engagemang inspirerar konfirmanderna att fungera på samma sätt.

Vad händer efter konfirmationen

Efter konfirmandlägrets avslutning inbjuds ungdomarna att fortsätta kontakten med varandra i Allhelgonakyrkan i Lund. Där har vi från 1987 skapat en ungdomsklubb under namnet All Saints Club som är till för de ungdomar som genomgått Åhuslägret. Varje onsdagskväll får de tre senaste årens konfirmander delta i All Saints Club och det samlas 40-60 ungdomar varje gång. Första onsdagen i månaden får även äldre ungdomar komma. Klubben anordnar läger och ledarutbildning. Under tre år efter konfirmationen inbjuds alla till läger höst och vår för att hålla vänskap och kontakt levande.

Lägrets finansiering

Konfirmandfamiljerna betalar en lägeravgift för kost och logi på Åhusgården. Församlingarna som konfirmanderna kommer ifrån bidrar med en av kyrkomötet beslutad summa till denna lägeravgift. Ungdomar med funktionshinder kan också hos kyrkoråden anhålla om extra bidrag och det är upp till varje församling att besluta om detta. Crafoordska stiftelsen hjälper via anslag till Föreningen Åhuslägrets styrelse till med att klara lägeravgifterna för familjer som saknar medel. Eftersom ett integrerat läger kräver mycket större ledarresurser än andra läger är omkostnaderna för ledarstaben stora. Men vi får hjälp och bidrag från flera stiftelser och fonder för att klara detta. Även här bidrar Crafoordska stiftelsen med välkommet och för oss nödvändigt stöd.

Glädje och tacksamhet

Jag har fått förmånen att beskriva Åhuslägret i denna årsredovisning. Lägerverksamheten ger oss glädje och inspiration att på denna lilla punkt i tillvaron få vara med och arbeta för en värld för alla. Till er i Crafoordska stiftelsen vill jag förmedla en hälsning från familjer, ledare och styrelser för Åhuslägret. Under många år har Crafoordska stiftelsen varit en stöttepelare för Åhuslägret. Det är fantastiskt att tänka tillbaka på hur många ni därmed har hjälpt att genom Åhuslägret få en upplevelse av vänskap, härlig sommar och tro på livet.

Lund i mars 2008
Göran Bexell

art2007_01

Scoutläger vid Ivösjöns strand

art2007_02

Åhuslägret i batiktröjor som görs på lägret

art2007_03

Konfirmation i Åhus S:ta Maria kyrka

art2007_04

Delad glädje är dubbel glädje