Habo Gård och Habostiftelsen

Bakgrund

Habostiftelsen bildades 1966 och dess ändamål är att på Habo Gård utanför Lomma tillhandahålla lokaler och anläggningar, främst för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Stiftelsen tillkom genom en överenskommelse mellan Lunds stad och handikapprörelsen i Lund, i detta fall representerade av Lunds invalidförening (idag DHR Lund). Habostiftelsens ansvar var att sköta förvaltning och utveckling medan föreningen ansvarade för den dagliga verksamheten. Det gemensamma målet var att använda gården och dess omgivningar till en rekreationsplats på landet för stadens funktionshindrade invånare.

En permutation av stiftelsens stadgar 2009 innebar att den samlade handikapprörelsen representeras på ett bredare sätt genom att HSO i Lund - handikappföreningarnas samarbetsorganisation - numera är den organisation som utser handikapprörelsens ledamöter i Habostiftelsen.

År 2009, då fastigheten under en tid varit i sämre skick, både byggnadstekniskt och från energibesparingssynpunkt, valde Lunds kommun att genomföra en större renovering av gården. Habostiftelsens möjlighet att ta ett motsvarande ekonomiskt ansvar var obefintlig, vilket ledde fram till en ny överenskommelse. Den innebär att Lunds kommun idag ansvarar för driften och en del av verksamheten, medan stiftelsen även fortsättningsvis ges möjlighet att fullgöra sitt ändamål på gården och kan för detta genom att disponera dess olika lokaler och anläggningar. Omorganisationen och renoveringen ligger till grund för att Habo Gård sedan 2010 haft ett totalt besöksantal på ca 25 000 personer om året, varav den största delen utgörs av kvinnor, och det finns en stor potential för utveckling av ett ännu bredare aktivitetsutbud och ett utökat nyttjande.

Habostiftelsens verksamhet på gården idag består t.ex. i att för handikapp-rörelsen subventionera badkostnader i gårdens varmvattenbassäng, att medverka och subventionera vid andra målgruppsrelaterade sociala aktiviteter, att uppföra särskilt tillgänglighetsanpassade anläggningar och att köpa in hjälpmedel och utrustning. Några exempel är medfinansieringen vid anläggandet av hårdgjorda gångar vid Habo dammar och inköpet av handikapptillgängliga flottar, för mycket uppskattade färder längs Höje å. Dessa färder tar besökarna med på en resa i tiden och passerar i sakta mak kyrkan med det vackra kapellet, glider vidare längs Lommas nedlagda tegelbruk och förbi de nya moderna hamnkvarteren och för att till sist nå ända ut till småbåtshamnen vid Öresund.

Habostiftelsen värnar också utvecklingen av den vackra parken på Habo Gård. Denna är mycket uppskattad av gästerna och används flitigt bl.a. vid firandet av årets olika högtider. Valborg, svenska flaggans dag, midsommar och en stor grillfest på höstkanten för seniorer och personer med funktionshinder är välbesökta evenemang och firas livfullt i parken.

Ett annat exempel är samarbetet med föreningslivet i Lomma, främst med Lomma ridklubb där man tillsammans bygger upp en verksamhet med körning av vagn och handikappridning. Även Lommas scouter är flitiga gäster som gärna använder bryggan och dammarna som utgångspunkt för sina äventyr i kanoter på Höje å.

Habo Gårds målsättning

Ambitionen är att vara dels en rekreationsanläggning för social samvaro, dels en plats för aktiviteter med ett rehabiliterande eller habiliterade syfte. Den fysiska miljöns tillgänglighet för alla är grundläggande. Lokaler och anläggningar ska stimulera både sinne och kropp. Utemiljöerna ska inspirera till friskvård och friluftsliv. Den lantliga miljön med närhet till djur, odling och friluftsaktiviteter i natur och park är ett grundläggande element i verksamheten.

Integrationstanken är också en bärande grund. Habo Gårds alla delverksamheter leder på ett naturligt och otvunget sätt till många positiva möten mellan gårdens alla olika grupper av besökare. Konferensgäster, senior- och barngrupper, badgäster och handikappföreningar samsas om utrymmena.

Alla dessa möten och upplevelser kan vara särskilt betydelsefulla för många i stiftelsens målgrupper och kan vara svåra tillgodogöra sig på andra sätt eller på andra platser. Förhoppningen är att ett eller flera besök på Habo Gård ska bidra till ökad hälsa och livslust för den enskilde.

Crafoordska stiftelsen och Habo Gård

Anna-Greta och Holger Crafoord och Crafoordska stiftelsen har varit mycket generösa och betydelsefulla bidragsgivare under Habostiftelsens år på Habo Gård. Inte minst vid tillkomsten av två mycket viktiga anläggningar på gården. Dels i början på 1970-talet då Anna Greta Crafoord bidrog till uppförandet av badanläggningen, som då blev - och fortfarande är - en omistlig del av verksamheten och dels står Crafoordska stiftelsen 2012-13 som enda bidragsgivare vid uppförandet av den nyligen färdigställda servicebyggnad som kommer att vara mycket betydelsefull vid utvecklingen av nya aktiviteter på gården. Byggnaden innehåller flera handikapptillgängliga toaletter och ett ”utekök” som med fördel kan användas av alla besökandegrupper vid olika uteaktiviteter.

Utöver det ovan nämnda har familjen Crafoord och Crafoordska stiftelsen vid otaliga tillfällen stöttat Habostiftelsens verksamhet på Habo Gård och Habostiftelsens styrelse vill därför ta detta tillfälle i akt att med djupt känd uppskattning särskilt tacka Crafoordska stiftelsen för detta.

Habo Gårds historik

De tidigaste uppgifterna angående Habo Gård kan härledas ända ner till tidigt 1400-tal och under flera århundraden ägdes Habo Gård av danska kungahuset som en i raden av egendomar längs den skånska och halländska kusten. Under 1500- och 1600-talen skänktes gården som förläning åt olika släkter och enskilda personer, bl.a. till Tycho Brahe, som dock troligen aldrig bott på gården. Egendomen har också tillhört släkten Hamilton på Barsebäcks gods, men ingick inte i fideikommisset, vilket möjliggjorde att den år 1851 avstyckades och såldes.

År 1950 inköpte Lunds stad lantbruksfastigheten Habo Gård. Anledningen var att för framtiden förse lundaborna med ett eget havsnära fritidsområde vid Öresund. I Habo Gårds ägor ingick nämligen stora delar av de under somrarna välbesökta stränderna norr om Lomma tätort.

Jordbruksdepartementet använde under 1950- och 60-talet Habo Gårds mark och ekonomibyggnader i ett Lundabaserat forskningsprojekt och tegelindustrin tog under ett antal år upp lera i ett par schakt på åkermarken. Dessa lertag som sedermera kopplades till Höjeå, vattenfylldes och blev till Habo dammar och är idag en uppskattad och artrik miljö både när det gäller fiske och fågelliv. Habo Gård var alltså ett stort och betydande lantbruk under många hundra år och ägorna omfattades av hundratals hektar. Idag består den av Lunds kommun ägda fastigheten av cirka 16 hektar som fördelas på mangårdsbyggnad med ekonomibyggnader, park, dammar, odlings- och hagmark.

Lund i november 2013

Karl Axel Axelsson
Ordförande Habostiftelsen

Habo Gård utanför Lomma tillhandahålla lokaler och anläggningar, främst för personer med olika former av funktionsnedsättningar

Habo Gård utanför Lomma tillhandahålla lokaler och anläggningar, främst för personer med olika former av funktionsnedsättningar.

Den vackra parken på Habo Gård är mycket uppskattad av gästerna och används flitigt bl.a. vid firandet av årets olika högtider

Den vackra parken på Habo Gård är mycket uppskattad av gästerna och används flitigt bl.a. vid firandet av årets olika högtider.

Habo Gårds målsättning är att bl.a se till att utemiljöerna ska inspirera till friskvård och friluftsliv

Habo Gårds målsättning är bland annat att se till att utemiljöerna ska inspirera till friskvård och friluftsliv.

Vår nyligen färdigställda servicebyggnad kommer att vara mycket betydelsefull vid utvecklingen av nya aktiviteter på gården

Vår nyligen färdigställda servicebyggnad kommer att vara mycket betydelsefull vid utvecklingen av nya aktiviteter på gården.