Crafoordpriset delas ut på den s.k. Crafoorddagen varje år på våren antingen i Stockholm eller Lund. Priset delas ut av Hans Majestät Konungen.

Pristagaren, som kan vara mer än en person, utses av Vetenskapsakademin efter samma principer som i valet av nobelpristagare. Ämnesområdena är också valda på så sätt att de kompletterar nobelprisen. I anslutning till Crafoord-dagen håller pristagaren också en öppen föreläsning, Crafoord-föreläsningen.

Dessutom arrangerar akademien ett internationellt symposium i en utvald inriktning inom det aktuella ämnet för året. Symposiet hålls såväl i Lund som Stockholm.

Priset skall främja internationell grundforskning inom följande ämnesområden:

 • Matematik och astronomi
 • Geovetenskaper
 • Biovetenskaper, med särskild tyngdpunkt på ekologi
 • Polyartrit (ledgångsreumatism)

Mottagare av priset är förtjänta vetenskapsmän enligt en viss turordning:

 • År 1 matematik & astronomi
 • År 2 geovetenskaper
 • År 3 biovetenskaper
 • År 4 matematik & astronomi
 • År 5 geovetenskaper
 • År 6 biovetenskaper
 • År 7 matematik & astronomi

Utöver Crafoord-priset utdelas forskningsanslag inom de aktuella disciplinerna till enskilda personer eller forskare i Sverige. Utdelning av forskningsanslag inom polyartrit sker vart tredje år, medan pris inom polyartrit endast utdelas då en särskild utredning visat att sådana vetenskapliga framsteg gjorts att ett pris är motiverat.

Viss del av anslagen är reserverade för forskningsprojekt vid akademiens egna institutioner inom de angivna ämnesområdena.

Prissumman och forskningsanslagen finansieras dels genom donationer av Anna-Greta och Holger Crafoord, dels genom bidrag från Crafoordska stiftelsen.

Kungl. Vetenskapsakademien mottog 1980 en första donation från makarna Crafoord och ytterligare donationer tillkom senare. Anna-Greta och Holger Crafoords fond uppgår idag till ca 120 mkr.

crafoord_mynt_prize

Crafoordpriset delas ut årligen av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA)